Proyecto de orden por la que se aprueban bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar la reforma y construcción de locales sociales de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. [2020/1646] (DOGV núm. 8748 de 25.02.2020) Ref. Base de dades 2020/1646

Enlaces