S’aprova la convocatòria d’ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.3. del Fons Europeu Marítim i de Pesca

Enlaces