Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica l’ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per Resolució de 6 d’abril de 2020, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d’assegurances agràries per al Pla 2020. [2020/11250]

Resolució de 21 de desembre de 2020, per la qual es publica l’ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per Resolució de 6 d’abril de 2020, per la qual s’estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d’assegurances agràries per al Pla 2020.

Enlaces